دهکده حسابداری

از ابتدا تا انتها درباره حسابداری

نمونه فرم دفتر روزنامه دو ستونی

                              نمون برگ دفتر روزنامه عمومی دو ستونی                                                 

                             دفتر روزنامه عمومي                             شماره صفحه…………..

رديف

تاريخ  

شماره صفحه دفتركل

          شرح

شماره سند

 بدهكار

بستانكار

روز

ماه

 

 

 

 

جمع نقل از صفحه قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع و انتقال به صفحه بعد

 

 

 

 

                                                             

 

[ دوشنبه بیست و ششم مهر 1389 ] [ 16:18 ] [ محمدحسین اکبریان ]

[ ]