تاريخ : دوشنبه بیست و ششم مهر 1389 | 16:18 | نویسنده : محمدحسین اکبریان

                              نمون برگ دفتر روزنامه عمومی دو ستونی                                                 

                             دفتر روزنامه عمومي                             شماره صفحه…………..

رديف

تاريخ  

شماره صفحه دفتركل

          شرح

شماره سند

 بدهكار

بستانكار

روز

ماه

 

 

 

 

جمع نقل از صفحه قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع و انتقال به صفحه بعد